Aktiviteter

NpN arbejder på 3 fronter:

1.      Naturpleje som en ny driftsgren i landbrug (se rapport)

  • Landbruget ejer 60 % af Danmarks areal. Landbruget er Danmarks største naturforvalter. Der er dog med nutidens driftsformer kun ringe rentabilitet i at anvende dyr til at pleje natur.
  • Der er mange økonomiske og bureaukratiske barrierer, (se rapport om barrierer)  der hindrer udbredelse af græsning på permanente græsarealer. 
  • Der findes initiativer til formidling af græsningsarealer til dyrehold, og dyrehold til græsningsarealer. Link til http://www.graesning.dk/
  • At anskue naturpleje som en driftsgren kræver formidling af naturplejeerfaringer, samt promovering af naturpleje som samfundsrelevant opgave.

 2.      Højværdi naturlokaliteter med akut plejebehov (se prioriteringslister)

  • NpN er fødselshjælper til plejeprojekter ved udvalgte botaniske lokaliteter (se projektlokaliteter).
  • Der tages kontakt til lodsejere og udarbejdes plejeplaner.
  • Der ansøges om midler til hegning, rydning og botaniske registrering.
  • Projekterne igangsættes.

 3.      Naturpleje som rekreativ aktivitet (Læs om frivilligt arbejde)

NpN mener at der ligger et stort potentiale i aktivering af forskellige grupper omkring naturplejearbejde.  Biodiversitet skal være en folkesag, og ikke kun begrænset til eksperter og entusiaster. Naturpleje er en af flere indgang til at borgere kan tilegne sig et ejerskab til naturen. NpN arbejder for borgerinddragelse og samarbejde på forskellige planer: borger/beboerforeninger, skoler og institutioner i samarbejde med landbruget, kommuner, og naturforeninger. Læs mere …