Naturpleje af Tømmerby Kær og Vest for Bjerget

Tømmerby Kær og Vesten for Bjerget er en del af et ca. 200 km2 område, der for den største part består af beskyttet natur eller plantager. Her ved Tømmerby Kær og Vest for Bjerget er der udført et naturplejeprojekt med tilskud fra Det Europæiske Fællesskab, Miljø- og Fødevareministeriet og andre offentlige fonde. Projektet har sørget for rydning af buske og krat, som truer den lysåbne natur. Der er etableret 14 km hegn til udvidelse af græsningsområder, og der er undersøgt forekomster af sårbare arter i området. Projektet er afsluttet d. 31. juli 2015.

EU_MF Logo

Tømmerby Kær
Tømmerby Kær består hovedsageligt af hede på en gammel klitlandskab, med en mosaik af klitbakker og skove, samt klitlavninger, der spænder fra lidt fugtigt til brunvandede søer, som ofte er omgivet af pilekrat. De sjældne planter, insekter og fugle der er knyttet til disse naturtyper kræver at området holdes lysåben. Derfor skal området afgræsses og noget pilekrat fjernes.

Kulturhistorien
Der er forsøgt dyrkning af korn og græs til slæt enkelte steder. På mange af de fugtige områder har der været gravet efter tørv og dermed er mange af de nuværende vandhuller opstået. Der har i mange årtier været græssende får, heste og kreaturer i sommerhalvåret. I nyere tid har der udelukkende været græssende heste og kreaturer enkelte steder i området, og på mange af de øvrige arealer har opvæksten af pil og fyrtræer ændret området og reduceret det lysåbne landskab.

Naturplejeprojekt
Området består af dele af Tømmerby Kær og området Vesten for Bjerget, som har særlige naturværdier. Indsatsen er rettet mod de områder, hvor der fås mest natur for pengene. Plejeindsatsen sigter mod etablering af en mosaik af vegetationstyper og levesteder, som kan tilgodese såvel jagtinteresserne samt natur- og produktionsinteresser. Tilgroede arealer ryddes, og nyt hegn sættes op. Herefter plejes arealerne af græssende dyr.

Tømmerby Kær og Vest for Bjerget er en del af et ca. 200 km2 område, der mest består af beskyttet natur eller plantager. Projektområdet grænser op til Natura2000 områderne: Tømmerby Fjord ved sydvest, Vejlerne mod øst, og mod nord Lild Strand og Lild Strandkær.

Dyr og planter
Der er registret 28 sjældne plantearter i projektområdet, hvoraf 2 plantearter, Purpur Gøgeurt og Kær-Fnokurt betragtes som ansvarsarter for Danmark. I området er der Butsnudet frø, Skrubtudse, Lille vandsalamander, Hugorm og en for Danmark udsædvanlig stor population af Spidssnudet frø.

Det samlede antal lodsejere ved Tømmerby Kær projektområde er 20. Af disse har 10 lodsejere været involveret i enten rydning og/eller hegning. Det samlede projektområde er på 193 ha. Der er etableret nyt hegn på ca. 70 ha., som skal afgræsses af en enkel dyreholder. Der er ryddet krat på ca. 18 ha.

Adgang til Tømmerby Kær sker via en privat fællesvej, der går fra vest til øst. Efter Naturbeskyttelsesloven er der offentlig adgang på stier og veje for publikum til fods mellem solopgang og solnedgang.
Området Vesten for Bjerget består af hede på et gammelt klitlandskab med en mosaik af klitbakker, skove og klitlavninger som er mere eller mindre fugtige. Tilgroning er oftest med bjergfyr. Området er blevet afgræsset over mange år og har derfor en interessant botanik. Kun få områder er ved at vokse til med krat. Det er vigtigt at afgræsning fortsætter ud i fremtiden, selvom det sjældent er rentabelt at afgræsse sådanne næringsfattige heder.

Naturplejeprojektet
Tømmerby Kær og området Vest for Bjerget er en del af et ca. 200 km2 område, der mest består af beskyttet natur eller plantager. Projektområdet grænser op til Natura2000 områderne: Tømmerby Fjord ved sydvest, Vejlerne mod øst, og mod nord Lild Strand og Lild Strandkær.

Området ved Bjerget omfatter et bruttoareal på ca. 90 ha. Der er 4 lodsejere, der deltager i projektet med et samlet afgræsningsareal på ca. 50 ha. Der er etableret nyt hegn og opstillet drikkesystemer, som kan fremtidssikre afgræsning i området. Der er ryddet nåletræer på et ca. 3 ha. område.

Adgang til naturområdet ved Bjerget er via Skadhaugevej. Her fortsætter markvejen igennem afgræsningsarealer, og der er en klaplåg, som giver publikum adgang til området. Der er heste i indhegningen. Efter Naturbeskyttelsesloven er der offentlig adgang på stier og veje for publikum til fods mellem solopgang og solnedgang.

Projektet har fået tilskud fra Det Europæiske Fællesskab, Miljø- og Fødevareministeriet, Klima og Energiministeriet, Miljøministeriets Lokale Grønne Partnerskaber og Thisted Kommune.

EU_MF Logo

Projektet er udført i 2015 af Naturplejenetværk for Nordvestjylland

Kontaktperson: Hamish Stewart
Tlf.: 24415779. Email: hds@naturplejenet.dk